KOLO KEVIN

Kolo Kevin logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Onze website is: http://kolokevin.com.

Opmerking

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent te helpen.

Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de gravatar-service worden vertrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automttic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Voorgestelde tekst: Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

ls u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw scherm weergave keuzes op te slaan. Inlog cookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties gaan eten jaar mee. Als u ”Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u uitlogt van uw account, worden de login- cookies verwijderd .

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Boekingen voorwaarden en annulering beleid

1. DEZE VOORWAARDEN

1.1 Dit zijn de voorwaarden waaronder wij diensten aan u leveren. “Wij”, “ons”, “onze”, of een andere soortgelijke uitdrukking, betekent The Rules of Style Ltd (T/A Kolo Kevin Personal Styling), een bedrijf geregistreerd in Nederland. Ons bedrijfsregistratienummer is 76795632en onze maatschappelijke zetel is Eindhoven. “U”, “uw” of een andere soortgelijke uitdrukking verwijst naar u, onze klant die Diensten van ons koopt.

2. DEFINITIES

2.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende woorden en zinnen de volgende betekenis:

2.1.1 Aankomst betekent vanaf middernacht op de datum waarop we Diensten aan u moeten leveren;

2.1.2 Boeking betekent dat u van tijd tot tijd persoonlijk, telefonisch of via onze website reserveert of afspraken met ons maakt voor het leveren van Diensten;

2.1.3 Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

2.1.4 Contract betekent het contract tussen u en ons voor de levering van Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden;

2.1.5 Prijs betekent de prijs voor de Diensten zoals gespecificeerd in clausule 4.1 of zoals herzien in overeenstemming met clausule 5; en

2.1.6 Diensten betekent het verlenen van persoonlijke styling diensten, conciërgediensten of garderobe styling diensten samen met eventuele optionele extra’s die moeten worden verstrekt, hetzij voor uzelf, hetzij als cadeau voor iemand anders, zoals uiteengezet in onze Schriftelijke Bevestiging.

2.2 “Schrijven” omvat e-mails. Wanneer we de woorden ‘schrijven’ of ‘geschreven’ in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3. ONS CONTRACT MET U

3.1 Om uw Boeking te bevestigen, wordt u gevraagd en dient u deze Voorwaarden te accepteren. Wanneer wij u schriftelijk bevestigen dat wij u de Diensten kunnen leveren (Schriftelijke Bevestiging), treedt het Contract in werking. 

3.2 Onze Schriftelijke Bevestiging wordt per e-mail naar u verzonden, tenzij we geen geldig e-mailadres van u hebben ontvangen, wanneer we u de Schriftelijke Bevestiging per post of persoonlijk toesturen.

3.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Schriftelijke Bevestiging en deze Voorwaarden, prevaleert de Schriftelijke Bevestiging.

3.4 U moet ten minste 16 jaar oud zijn om een ​​Boeking te maken of deel te nemen aan de Diensten. 

3.5 Als we uw Boeking om welke reden dan ook niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u geen kosten in rekening brengen voor de Diensten en u een eventuele aanbetaling terugbetalen.

4. prijs en betaling

4.1 Tenzij u wijzigingen in de Diensten hebt aangebracht in overeenstemming met clausule 5, is de Prijs de prijs die we u telefonisch, persoonlijk of zoals gespecificeerd op onze website (indien van toepassing) meedelen. De Prijs omvat alleen de levering van de Diensten die u selecteert op het moment van Boeking.

4.2 Tenzij clausule 4.3 of 4.4 van toepassing is, dient u ten minste 14 dagen voor aankomst 50% van de prijs (aanbetaling) te betalen. 

4.3 U dient het saldo van de Diensten volledig te betalen bij Aankomst, verminderd met een eventueel reeds betaalde aanbetaling. 

4.4 Als uw Boeking via onze website is gemaakt, moet u 100% van de Prijs betalen bij het aangaan van het Contract. 

4.5 We zullen u factureren voor het saldo van de prijs van eventuele aanvullende diensten wanneer we deze hebben voltooid, die binnen 14 dagen moeten worden betaald.

4.6 Wij accepteren betalingen met  IDeal, Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express of door directe bankoverschrijving op de door ons van tijd tot tijd schriftelijk aangegeven rekening. 

4.7 Als u een actieve kredietfaciliteit bij ons hebt afgesloten, moet u ons vooraf op de hoogte stellen van eventuele specifieke facturering instructies, die de bevoegdheid heeft om kosten in rekening te brengen en eventuele toepasselijke beperkingen of beperkingen. Anders bent u aansprakelijk voor alle kosten en vergoedingen die tijdens de levering van de Services worden gemaakt.

4.8 Als goederen door u bij ons worden gekocht of namens u door ons van een derde partij worden gekocht, brengen we tijdens de diensten een extra 3% per transactie in rekening om de kosten van het verwerken van de betaling bij onze handelaar te dekken . Dit omvat ook wanneer u ons de kosten vergoedt van een dergelijke aankoop die namens u is gedaan. We kunnen er alleen naar eigen goeddunken voor kiezen om betaling via een andere methode te accepteren.

4.9 U moet ons uiterlijk op de dag voor Aankomst geldige creditcard gegevens verstrekken die worden bewaard totdat de levering van Diensten is voltooid. U bent verplicht ons volledig schadeloos te stellen voor alle aankopen die we doen tijdens het leveren van de Services en alle andere kosten, inclusief servicekosten, die we maken of enig verlies dat we lijden als gevolg van het leveren van de Services. We behouden ons het recht voor om automatische betaling van uw creditcard te ontvangen om ons dergelijke kosten te vergoeden.

4.10 Als een terugboeking of terugboeking van kosten plaatsvindt op een betaling die u aan ons verschuldigd bent:

4.10.1 moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een dergelijke omstandigheid;

4.10.2 u stemt ermee in om alle redelijke hulp te bieden die we nodig hebben om de situatie recht te zetten; en

4.10.3 u vergoedt ons voor alle verliezen die we lijden of vergoedingen die we oplopen als gevolg van een dergelijke terugvordering.

4.11 Alle betalingen moeten volledig en in beschikbare fondsen worden gedaan.

4.12 Als u ons op de vervaldatum geen betaling heeft gedaan, kunnen wij u van tijd tot tijd rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 5% per jaar boven de basisrentevoet van de Bank of Nederland. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldag tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel voor als na vonnis. U moet ons rente betalen samen met een eventueel achterstallig bedrag. 

4.13 Als u denkt dat een factuur onjuist is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om ons dit te laten weten. U hoeft geen rente te betalen totdat het geschil is opgelost. Zodra het geschil is opgelost, brengen we u rente in rekening over correct gefactureerde bedragen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.

5. WIJZIGINGEN AANBRENGEN

5.1 Als u vóór Aankomst een wijziging in de Diensten wilt aanbrengen, dient u contact met ons op te nemen. Zolang wij niet hebben bevestigd dat de wijziging mogelijk is, wordt de wijziging niet geacht te zijn overeengekomen. Het kan voor ons nodig zijn geweest om de Prijs te herzien om akkoord te gaan met de door u gewenste wijziging. In dat geval zullen wij elke prijswijziging schriftelijk aan u bevestigen en u vragen te bevestigen of u de wijziging wenst door te voeren. 

5.2 Als de relevante wijziging van de Diensten in artikel 5.1 betrekking heeft op de datum van de Boeking, dient u ten minste 48 uur voor Aankomst contact met ons op te nemen. Als we hebben bevestigd dat we de datum van uw boeking kunnen wijzigen, zullen we de prijs niet herzien. U kunt maximaal 2 keer een verzoek indienen om de datum van de Boeking te verzetten. Anders bent u aansprakelijk voor het betalen van de volledige Prijs voor deze Boeking en voor elke volgende Boeking die u maakt. Elke volgende Boeking zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk Contract.

5.3 Het kan voor ons nodig zijn om op elk moment elementen van de geleverde Diensten te wijzigen om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven en om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een ​​beveiligingsrisico aan te pakken. Deze wijzigingen zullen waarschijnlijk geen wezenlijke invloed hebben op uw gebruik van de Services.

5.4 Als we door omstandigheden buiten onze controle niet in staat zijn om aan de Boeking te voldoen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om het effect van de omstandigheden tot een minimum te beperken. Dit kan het aanbieden van een alternatieve datum voor de Diensten inhouden of het vervangen van een werknemer, agent of onderaannemer die oorspronkelijk was ingehuurd om te helpen bij het leveren van de Diensten door een alternatieve werknemer, agent of onderaannemer met een vergelijkbaar niveau van vaardigheid en ervaring. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of wijziging van de Services veroorzaakt door de omstandigheden, maar als er een risico bestaat dat ons vermogen om de Services te leveren wezenlijk wordt beïnvloed, kunt u contact met ons opnemen om het Contract te beëindigen in overeenstemming met artikel 7. 

6. HET VERLENEN VAN DE DIENSTEN

6.1 We kunnen contact met u opnemen om meer informatie te vragen die we nodig hebben om ons in staat te stellen de Diensten uit te voeren, bijvoorbeeld uw metingen. Als u ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, verstrekt, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij ofwel het contract beëindigen, in welk geval wij niet aansprakelijk zijn jegens u, of u een redelijk bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor eventueel extra werk. U bent ervoor verantwoordelijk dat alle informatie die u ons vooraf hebt verstrekt, inclusief uw metingen, correct is. 

6.2 Als u ons geen toegang geeft tot uw eigendom, werkplek of andere overeengekomen locatie om de Diensten uit te voeren en dit is wat wij hebben geregeld (en u heeft daar geen goede reden voor), kunnen wij u extra kosten in rekening brengen die zijn gemaakt door ons als resultaat. Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn contact met u op te nemen of de toegang tot uw eigendom opnieuw te regelen, kunnen we het Contract beëindigen en is clausule 8.2 van toepassing.

6.3 Tenzij anders bepaald in het Contract, bezitten wij alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Diensten. Als er intellectuele eigendomsrechten zijn die eigendom zijn van een derde partij die deel uitmaken van de Services, moeten we een licentie van die derde partij krijgen voordat u dat deel van de Services mag gebruiken (zodra we hetzelfde aan u hebben gelicentieerd ).

6.4 U moet onze voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen om onze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, inclusief onze branding, naam en logo. 

6.5 U moet ook onze voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen om onze vertrouwelijke informatie vrij te geven, inclusief het bestaan ​​van dit Contract (onder voorbehoud van artikel 6.6). Dit omvat elke expliciete of impliciete implicatie dat u op enigerlei wijze met ons verbonden bent, bijvoorbeeld door het gebruik van sociale media.

6.6 Clausule 6.5 is niet van toepassing wanneer u dergelijke informatie aan uw vertegenwoordigers bekend gemaakt in het kader van dit Contract, op voorwaarde dat u uw uiterste best doet om ervoor te zorgen dat deze vertegenwoordigers aan deze verplichtingen voldoen, of wanneer u wettelijk verplicht bent dergelijke informatie vrij te geven.

6.7 Voor zover u de clausules 6.4 en 6.5 niet naleeft, stemt u ermee in ons schadeloos te stellen voor enig verlies of schade die wij lijden of oplopen als gevolg van uw schending. Dit omvat alle directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieschade en alle rente, boetes en juridische en andere redelijke professionele kosten en uitgaven (indien van toepassing).

7. UW RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

7.1 Als u een contract beëindigt om een ​​reden die hieronder wordt uiteengezet, zal het Contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen voor alle Diensten die niet zijn geleverd. De redenen zijn:

7.1.1 we hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging van de Services waarmee u niet akkoord gaat;

7.1.2 we hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van de Diensten die u hebt besteld en u wilt niet doorgaan;

7.1.3 het risico bestaat dat de levering van de Diensten wezenlijk wordt beïnvloed door gebeurtenissen buiten onze controle;

7.1.4 je hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat we verkeerd hebben gedaan.

7.2 Zelfs als u om welke reden dan ook niet het recht hebt om het contract te beëindigen, zoals uiteengezet in artikel 7.1, kunt u het contract nog steeds annuleren zolang u meer dan 48 uur voor de aankomstdatum contact met ons opneemt. Het Contract eindigt onmiddellijk en we zullen alle door u betaalde bedragen terugbetalen voor Diensten die niet zijn geleverd, maar we kunnen van die terugbetaling aftrekken (of, als u geen voorschot hebt betaald, u 50% van de Prijs in rekening brengen als compensatie voor de netto kosten die wij hierdoor maken. 

7.3 Als u het Contract annuleert (om welke reden dan ook die niet in artikel 7.1 is uiteengezet) minder dan 48 uur voor de aankomstdatum, eindigt het Contract onmiddellijk en behouden wij (of, als u geen vooruitbetaling heeft gedaan, u) 100% van de Prijs als vergoeding voor de netto kosten die wij hierdoor zullen maken.

7.4 Met betrekking tot eventuele terugbetalingen die aan u verschuldigd zijn, zullen we ons inspannen om u terug te betalen op dezelfde manier als waarmee u oorspronkelijk heeft betaald. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, zal uw terugbetaling worden gedaan binnen 14 dagen nadat u ons heeft meegedeeld dat u van gedachten bent veranderd.

8. ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

8.1 We kunnen het Contract op elk moment beëindigen door u te schrijven als :

8.1.1 u betaalt ons niet wanneer deze verschuldigd is en u betaalt nog steeds niet binnen 14 dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat de betaling verschuldigd is;

8.1.2 u ons niet, binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die nodig is om de Diensten te leveren, bijvoorbeeld uw metingen (indien van toepassing);

8.1.3 u geeft ons niet binnen een redelijke termijn toegang tot uw pand of een andere overeengekomen locatie om de Diensten te leveren (indien van toepassing).

8.2 Als we het Contract beëindigen in de situaties uiteengezet in clausule 8.1, zullen we al het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor Diensten die we niet hebben geleverd, maar we kunnen u een percentage van de Prijs aftrekken of in rekening brengen, afhankelijk van de datum waarop we eindigen het contract in overeenstemming met clausule 7.2 of 7.3 (indien van toepassing), als compensatie voor de nettokosten die wij zullen maken als gevolg van uw verbreking van het Contract.

9. ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT

9.1 Als u vragen of klachten heeft over de Diensten, neem dan contact met ons op. 

9.2 Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.

9.3 Als u een consument bent:

9.3.1 Als we niet voldoen aan deze voorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het schenden van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de Prijs, behalve waar clausule 9.5 van toepassing is. 

9.3.2 We leveren de Diensten en alle gerelateerde producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de Services of gerelateerde producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, omzetderving, bedrijfsonderbreking, verlies van zakelijke kansen of reputatieschade van welke aard dan ook.

9.4 Als u een zakelijke klant bent (onder voorbehoud van clausule 9.5):

9.4.1 zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, zaken, inkomsten, goodwill, reputatieschade van welke aard dan ook of enige vorm van speciale, indirecte of gevolgschade (inclusief verlies of schade geleden door u als gevolg van een actie van een derde partij) voortvloeiend uit of in verband met de Contract zelfs als een dergelijk verlies redelijkerwijs te voorzien was of als we op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid dat u het zou oplopen.

9.4.2 onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de levering van Diensten, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval meer bedragen dan de Betaalde prijs. 

9.5 We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Services, inclusief het recht om Services te ontvangen die zijn zoals beschreven en geleverd met redelijke vaardigheid en zorg.

10. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

10.1 We zullen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruiken om de Diensten te leveren, uw betaling voor dergelijke Diensten te verwerken en als u hiermee akkoord bent gegaan tijdens het bestelproces, om u te informeren over soortgelijke producten of diensten die we verstrekken, maar u kunt op elk moment stoppen met het ontvangen van deze berichten door contact met ons op te nemen. 

10.2 Wanneer we u krediet verlenen voor de Services, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus en zij kunnen een register bijhouden van elke zoekopdracht die ze doen.

10.3 We kunnen uw persoonlijke informatie ook aan andere derden geven:

10.3.1 waar de wet ons dit vereist of toestaat;

10.3.2 als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;

10.3.3 als u verplicht bent om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de van tijd tot tijd geldende gebruiksvoorwaarden van onze website en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of 

10.3.4 om de rechten, eigendommen of veiligheid van The Rules of Style Ltd, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

10.4 Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens op een bepaalde manier gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u niet langer wilt dat wij contact met u opnemen om u te informeren over soortgelijke diensten die wij leveren, moet u contact met ons opnemen om ons dit te laten weten. 

11. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

11.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen met onze schriftelijke toestemming overdragen aan een andere persoon. 

11.2 Niemand anders heeft rechten onder dit Contract. Dit Contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een ​​van de voorwaarden af ​​te dwingen.

11.3 Als een rechtbank een deel van dit Contract onwettig vindt, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

11.4 Zelfs als we vertraging oplopen bij het afdwingen van dit Contract, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u op grond van deze voorwaarden moet doen, of als we vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen of ons op een later tijdstip stappen tegen u ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en we niet van u verlangen dat u op dat moment een betaling doet, maar we blijven de Diensten leveren, zullen we u toch vragen om de betaling op een later tijdstip uit te voeren.

11.5 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en u kunt met betrekking tot de dienstverlening gerechtelijke stappen ondernemen bij de Nederlandse rechtbanken. Als u in Nederland  woont, kunt u met betrekking tot de diensten een gerechtelijke procedure aanspannen bij de Nederlands